Ga direct naar hoofdcontent

Algemene voorwaarden Brabant Woont Slim en Regionaal Energieloket

Regionaal Energieloket is de uitvoerende partij achter Brabant Woont Slim. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op gemeenten, alsmede bedrijven in het vakregister, alsmede particuliere huiseigenaren die gebruik maken van de diensten van Regionaal Energieloket, individueel via de website(s) dan wel in groepsverband middels een van de projecten die (mede) worden georganiseerd door het Regionaal Energieloket.

Artikel 1 Partijen en definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden : de Algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Regionaal Energieloket :

Regionaal Energieloket: Regionaal Energieloket B.V. is gevestigd aan de Beethovenstraat 184A, 1077 JX, in Amsterdam. Ons KvK-nummer is 76549003. 

Regionaal Energieloket Projecten: Regionaal Energieloket Projecten B.V. is gevestigd aan de Beethovenstraat 184A, 1077 JX, in Amsterdam. Ons KvK-nummer is 76548775.

REL Backoffice BV: REL Backoffice B.V. is gevestigd aan de Beethovenstraat 184A, 1077 JX, in Amsterdam. Ons KvK-nummer is 76548848.

Daar waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over Regionaal Energieloket, dient tevens Regionaal Energieloket Projecten en REL Backoffice te worden verstaan en vice versa. Website: www.regionaalenergieloket.nl

Aanvrager : iedere natuurlijke persoon die van de diensten van Regionaal Energieloket gebruik maakt en/of door middel van een aanvraag op de Website heeft aangegeven offertes of meer informatie te willen ontvangen.

Deelnemer : een natuurlijk persoon die schriftelijk aangeeft deel te willen nemen aan een Project en waarvan de aanmelding is bevestigd door Regionaal Energieloket.  

Bedrijf : Bouw- en installatiebedrijven, alsook iedere andere rechtspersoon, die zich bij Regionaal Energieloket heeft aangesloten in het vakregister om gebruik te maken van onze dienstverlening en/of graag in contact gebracht wil worden met aanvragers.

Leverancier : bedrijf die is geselecteerd als aanbieder van alle of een deel van de energiebesparende maatregelen binnen het Project.

Project : een collectieve inkoopactie, wijkaanpak of ander buurtproject dat georganiseerd wordt door het Regionaal Energieloket, al dan niet in combinatie met medeorganisatoren, en als doel heeft woningeigenaren te informeren over duurzaamheidsmatregelen en/of woningeigenaren te helpen met het treffen van duurzame maatregelen, alles in de meest brede zin van het woord.

Medeorganisatoren : de gemeente waarin de deelnemer woont, dan wel lokale energie-initiatieven binnen deze gemeente, in opdracht waarvoor dan wel in samenwerking waarmee het Regionaal Energieloket een Project organiseert.

Overeenkomst : de opdrachtovereenkomst die tot stand komt tussen Aanvrager en Partner, dan wel tussen Deelnemer en Bedrijf binnen het Project.

Wederpartij : degene die deze Algemene voorwaarden heeft aanvaard en gebruik maakt van de diensten van Regionaal Energieloket. Waar in deze Algemene Voorwaarden de term Wederpartij wordt gehanteerd, worden daaronder zowel Bedrijven, Leveranciers, Aanvragers, Medeorganisatoren als Deelnemers verstaan. Met Leveranciers binnen Projecten wordt een aparte samenwerkingsovereenkomst gesloten en daar gelden de Algemene Voorwaarden Collectieve Inkopen.

Website: de website van Regionaal Energieloket: www.regionaalenergieloket.nl.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst gesloten tussen Regionaal Energieloket en Wederpartij, tenzij van deze Algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Met Leveranciers van energiebesparende maatregelen die binnen een Project worden aangeboden gelden aparte Algemene Voorwaarden Collectieve Inkopen (AVCI). 

2.2 Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door Regionaal Energieloket uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd dan wel nietig of onverbindend worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

2.4 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Regionaal Energieloket zijn overeengekomen.

2.5 Partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Het gebruik van elektronische communicatie brengt risico’s met zich mee zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Regionaal Energieloket is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit.

2.6 Wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Waar in deze Algemene voorwaarden schriftelijk wordt vermeld, kan tevens elektronisch (via e-mail) worden gelezen.

2.7 Regionaal Energieloket is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Regionaal Energieloket Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 31 dagen zitten.

Artikel 3 Dienstverlening Regionaal Energieloket

3.1 Informatie en adviezen die Regionaal Energieloket via haar website aan Wederpartij verstrekt zijn gebaseerd op informatie die door Wederpartij aan Regionaal Energieloket wordt verstrekt. Wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat de informatie die zij aan Regionaal Energieloket verstrekt volledig en accuraat is.

3.2 Wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Regionaal Energieloket overeenkomstig haar oordeel nodig acht voor het correct uitvoeren van haar diensten, tijdig en op de gewenste wijze ter beschikking van Regionaal Energieloket te stellen.

3.3 Regionaal Energieloket voert haar diensten uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen verstrekte informatie of gegeven adviezen onvolkomenheden bevatten. Regionaal Energieloket kan niet garanderen dat haar informatie of adviezen te allen tijde actueel, volledig en accuraat zijn en draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

3.4 Door Regionaal Energieloket gegeven adviezen en berekende (kosten)besparingen zijn indicatief en door Wederpartij en/of derden kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

3.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van haar diensten dit vereist, heeft Regionaal Energieloket het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

3.6 Regionaal Energieloket is geen partij bij de overeenkomst die na gebruikmaking van haar diensten tussen Aanvragers en Leveranciers tot stand komt. De Leverancier waarmee Aanvrager een overeenkomst sluit is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten en aansprakelijk in geval van eventuele tekortkomingen. De algemene voorwaarden van de Leverancier, niet die van Regionaal Energieloket, zijn van toepassing.

3.7 Regionaal Energieloket is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst tussen Aanvrager en Leverancier.

Artikel 4 Gebruiksvoorwaarden website

4.1 Reacties op de website moeten inhoudelijk betrekking hebben op het bericht waaronder de reactie wordt geplaatst.

4.2 Regionaal Energieloket behoudt zich het recht voor om reacties op haar website te verwijderen indien deze grof, beledigend, aanstootgevend, of anderszins ongepast of irrelevant zijn.

Artikel 5 Deelnamevereisten bij Projecten

5.1 Deelnemers aan Projecten kunnen zich kosteloos aanmelden en inschrijven.

5.2 Deelnemers aan Projecten dienen minimaal 18 jaar oud te zijn en woonachtig te zijn op een voor Regionaal Energieloket verifieerbaar adres. Het door Deelnemer opgegeven adres dient onderdeel te zijn van een locatie waarvoor het Project wordt georganiseerd en Deelnemer is de eigenaar of verhuurder van deze woning, dan wel beschikt Deelnemer over toestemming van de eigenaar van de woning om deel te mogen nemen aan het Project.

5.3 Door aanmelding erkent Deelnemer deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en daarmee akkoord te gaan.

5.4 Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekt informatie correct is. Indien wijzigingen plaatsvinden in deze gegevens dan worden deze per ommegaande schriftelijk doorgegeven aan Regionaal Energieloket en, indien Deelnemer reeds in contact is met een Leverancier, tevens aan de Leverancier.

5.5 Indien Deelnemer naar aanleiding van het Project een overeenkomst heeft gesloten met Leverancier, richt Deelnemer zich voor het doorgeven van wijzigingen in gegevens rechtstreeks tot de Leverancier.

5.6 Regionaal Energieloket behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, aanmeldingen te weigeren. Voorts behoudt Regionaal Energieloket zich het recht voor om Deelnemers bij (op)volgende Projecten te weigeren dan wel van deelname uit te sluiten, indien een Deelnemer niet tijdig en/of onjuiste of onvolledige heeft verstrekt die de goede dienstverlening van Regionaal Energieloket onmogelijk of uiterst moeilijk maken.

5.7 Deelnemer geeft met de aanmelding en inschrijving toestemming om tijdens, dan wel na afloop van het Project per e-mail te worden geïnformeerd over andere activiteiten van Regionaal Energieloket. Indien Deelnemer schriftelijk of telefonisch kenbaar maakt daarop geen prijs te stellen, worden zijn gegevens verwijderd en zal Deelnemer door Regionaal Energieloket niet langer benaderd worden.

Artikel 6 Offertes

6.1 De door Regionaal Energieloket opgestelde aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, welke geldig zijn gedurende één maand tenzij anders aangegeven.

6.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Artikel 7 Termijnen en wijzigingen

7.1 Regionaal Energieloket spant zich in om haar diensten en werkzaamheden overeenkomstig de planning en binnen de overeengekomen tijd uit te voeren. Dit is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van termijnen dient Wederpartij Regionaal Energieloket derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen en/of declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien Wederpartij in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 30 dagen te voldoen is zij van rechtswege in verzuim. Regionaal Energieloket is gerechtigd om hierop (buitengerechtelijke) incassokosten in rekening te brengen.

8.3 In geval van een gezamenlijke opdracht aan Regionaal Energieloket, gegeven door meerdere Wederpartijen, is iedere partij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling, ongeacht de wijze van tenaamstelling.

8.4 In geval van faillissement, surceance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Regionaal Energieloket en de verplichtingen van Wederpartij jegens Regionaal Energieloket onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Incassokosten

9.1 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

9.2 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten door Regionaal Energieloket komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10 Beperking aansprakelijkheid

10.1 Regionaal Energieloket is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Regionaal Energieloket.

10.2 Regionaal Energieloket is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 BW.

10.3 Indien Regionaal Energieloket, ondanks bovenstaande, aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Regionaal Energieloket beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.

10.4 In geen geval zal onjuist of onvolledig aangeleverde informatie of eventuele fouten in software Regionaal Energieloket kunnen worden aangerekend.

10.5 Regionaal Energieloket is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Regionaal Energieloket is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.6 Wederpartij vrijwaart Regionaal Energieloket tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

10.7 Regionaal Energieloket kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de website kunnen aantasten.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de HuisScan, adviezen, en overig diensten en informatiematerialen die Regionaal Energieloket al dan niet via haar website verstrekt, berusten bij Regionaal Energieloket, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

11.2 De door Regionaal Energieloket geleverde informatie en diensten zijn uitsluitend verstrekt om door de Wederpartij zelf te worden gebruikt voor het doel waaronder het is verstrekt. De Wederpartij is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverd product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.

11.3 In geval van naamsvermelding van Regionaal Energieloket of van derden bij geleverde producten of diensten, is de Wederpartij niet gerechtigd deze te verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Klachten

12.1 Klachten in verband met de dienstverlening van Regionaal Energieloket dienen binnen 14 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan Regionaal Energieloket te worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

12.2 De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Regionaal Energieloket in staat is adequaat te reageren.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Regionaal Energieloket geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Regionaal Energieloket niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Regionaal Energieloket en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Privacy

Regionaal Energieloket heeft een uitgebreide privacy statement op haar website staan. Die kan je hier vinden: https://regionaalenergieloket.nl/privacyverklaring

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of bel ons. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.


Angela, Klantenservice