Ga direct naar hoofdcontent

Actievoorwaarden Kadokaarten energiearmoede regeling Regionaal Energieloket en Groupcard 

Inleiding

Regionaal EnergieloketB.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 76549003, statutair gevestigd aan de Beethovenstraat 184a, 1077JX te Amsterdam (hierna: Regionaal Energieloket ) en

Groupcard Commercial B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81699042, statutair gevestigd aan de Witteweg 4-a, 1431 GZ te Aalsmeer (hierna: Groupcard)  

verstrekken u deze Kadokaart in het kader van de Regeling Energiearmoede van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze regeling heeft als doel om op korte termijn CO2-besparing te realiseren in de gebouwde omgeving. Meer informatie over deze regeling kunt u hier vinden. 

Regionaal Energieloket verzorgt in samenwerking met Groupcard in opdracht van de gemeente (delen van) de uitvoering van de energiearmoede-regeling. Hieronder valt het opzetten van een Kadokaartensysteem waarmee u bij een lokale winkel en/of online inwisselomgeving een Kadokaart kunnen inwisselen voor energiebesparende producten of witgoed.

Begrippen 

1. Gemeente: een Nederlandse gemeente die Groupcard opdracht heeft gegeven om uitvoering te geven aan het opzetten van een Kadokaartsysteem waarmee u bij een lokale winkel en/of webshop kleine energiebesparende maatregelen en witgoed aan kunnen schaffen met een Kadokaart. 

2. Kadokaart: een door Groupcard uitgegeven Kadokaart die eenmalig recht geeft op een korting op kleine energiebesparende maatregelen en/of witgoed bij aangesloten lokale winkels en/of webshops. 

3. Kadokaartcode: het unieke nummer / de tekstcode / barcode dat vermeld staat in de brief of e-mail die u heeft ontvangen. 

4. Inwoner: de natuurlijk persoon, zijnde bewoner van een bestaande woning binnen een (aan het Kadokaartensysteem van Regionaal Energieloket en Groupcard) deelnemende gemeente aan wie een Kadokaart is gezonden. 

5. Energiebesparende Maatregelen: Producten die energie besparen en waarvoor de kadokaart ingewisseld kan worden. Voorbeelden zijn: LED lampen, radiatorfolie, tochtstrips energiezuinige koelkasten en wasmachines. Een volledige productenlijst is te vinden via deze link. 

Uw Kadokaart gebruiken 

6. De gemeente bepaalt wie recht heeft op een Kadokaart en wie niet. De gemeente bepaalt ook de waarde van de Kadokaarten. Indien u recht heeft op een Kadokaart ontvangt u van de gemeente een referentienummer. Met het referentienummer kunt u een Kadokaart aanvragen bij het Regionaal Energieloket. Na akkoord door het Regionaal Energieloket wordt er een Kadokaart aangemaakt bij Groupcard. Groupcard verstuurt vervolgens de Kadokaart per post naar u op. 

7.  De Kadokaart is uitsluitend te gebruiken bij de aan deze regeling deelnemende webshops en/of lokale winkels. Op regionaalenergieloket.nl/kadokaart kunt u zien bij welke webshops en winkels u uw Kadokaart kunt inwisselen. 

8. Uw Kadokaart is uitsluitend geldig voor gekochte producten en diensten waarvan is vastgesteld dat zij een energiebesparend effect hebben, wat blijkt uit de aanwezigheid van het product (of de productgroep) of de dienst op de Productenlijst van Groupcard. 

9. Een Kadokaart is uitsluitend inwisselbaar voor Energiebesparende Maatregel(en) en/of witgoed die worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning.

10. Per adres kan maximaal 1 Kadokaart worden verzilverd 

11. Indien Groupcard constateert dat er meer dan 1 Kadokaart per adres is verzilverd, dient u het volledige van het te veel ingewisselde bedrag op Kadokaart terug te betalen aan Groupcard.

12. De met de Kadokaart aangeschafte maatregelen dienen, binnen de geldigheid van de Kadokaart, uiterlijk op het einde van de Regeling Energiearmoede (vooralsnog op 31 december 2024) te zijn aangeschaft.

13. Indien u uw Kadokaart online besteedt, dan verklaart u dat de met de Kadokaart bestelde producten alleen op het factuuradres worden afgeleverd en toegepast.

14. Indien u uw Kadokaart in een fysieke winkel besteedt, dan verklaart u dat de met de Kadokaart bestelde producten alleen op het adres waarmee de kadokaart is aangevraagd zal worden toegepast.

15. U verklaart dat u de eigenaar-bewoner of huurder bent van de woning op het adres waarop u de producten bestelt en toepast. (Let op: voor bepaalde Energiebesparende Maatregel(en) kan, afhankelijk van de inhoud van uw huurovereenkomst, toestemming van de verhuurder nodig zijn ). 

Geldigheid 

16. De Kadokaart is beperkt geldig. Uw Kadokaart heeft een geldigheid van 61 dagen, na de dag waarop de Kadokaart door Regionaal Energieloket is uitgegeven. Eventuele waarde op de Kadokaart die aan het einde van deze geldigheidsduur nog resteert, komt te vervallen en komt dus niet voor vergoeding, restitutie of terugbetaling in aanmerking.

17. De waarde die u met uw kadokaart kunt inwisselen zal nooit hoger kunnen zijn dan het maximale bedrag dat op de kadokaart benoemd wordt.

18. De Kadokaart is niet overdraagbaar, aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld. 

19. Als producten worden geretourneerd bij een winkel of webshop waarbij (een deel van) de bestelling is betaald met een Kadokaart, krijgt u geen geld terug. Producten kunnen alleen worden geruild voor andere Energiebesparende Maatregel(en), voor zover passend binnen het budget van de specifieke Kadokaart. De waarde van het geretourneerde product kan ook terug gezet worden op de Kadokaart. Dit is in overleg met de aanbieder. 

20. De Kadokaart is uitsluitend inwisselbaar en geldig voor producten die zijn gekocht bij een (web)winkel die in Nederland is gevestigd. 

Overig 

21. De Gemeente, Regionaal Energieloket, Groupcard en overige betrokken organisaties (en door hen aangewezen personen) kunnen u verzoeken om ter plekke te mogen controleren of de met de Kadokaart aangeschafte Energiebesparende Maatregel(en), daadwerkelijk tot energiebesparing leiden. U verklaart bereid te zijn om de controle toe te staan, behoudens redelijke en gegronde bezwaren.

22. Groupcard is verantwoordelijk voor het betalen van de aanbieder waar u uw kadokaart gaat inwisselen.

23. Indien de Energiebesparende Maatregel(en) niet zijn uitgevoerd, bent u verplicht het verzilverde Kadokaartbedrag terug te betalen aan Regionaal Energieloket. 

24. In geval van diefstal (waaronder ook begrepen onbevoegd/oneigenlijk gebruik door derden) of verlies (waaronder ook begrepen het wissen) van de Kadokaart, zal géén vergoeding plaatsvinden, óók indien u ten aanzien van het gebeurde geen verwijt te maken valt. In geval van diefstal dient u dit kenbaar te maken bij Groupcard, opdat de betreffende Kadokaart kan worden gedeactiveerd. 

25. Er geldt per individuele deelnemende Gemeente een vastgesteld subsidieplafond; indien dit plafond bereikt is, verliest de Kadokaart zijn waarde. In dat geval zal u geen vergoeding ontvangen. 

26. Indien een Kadokaart verloren of kwijt is, kan kunt u de code opnieuw opvragen bij Regionaal Energieloket. Regionaal Energieloket behoudt het recht om hier controle op uit te voeren en te beoordelen of de aanvrager recht heeft op de Kadokaart.

27. Het is niet toegestaan Kadokaart op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 

28. Regionaal Energieloket behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de Kadokaart(nen) voortijdig te beëindigen indien zij daar gegronde redenen voor heeft. Kadokaarten die op dat moment nog niet gebruikt (verzilverd) zijn komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 

29. Indien Kadokaarten om welke reden dan ook niet (langer) voor inwisseling in aanmerking komen, zal dit nimmer tot enige aansprakelijkheid van Regionaal Energieloket, Groupcard en/of de Gemeente leiden. 

30. Het is niet toegestaan Kadokaarten of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 

31. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en daarvan wordt zo nodig aangifte gedaan. Ook wordt Kadokaart Kadokaart/code ongeldig verklaard en dient u het teveel betaalde cadeaubongeld terug te betalen aan Groupcard. 

32. Regionaal Energieloket en Groupcard behouden zich het recht om deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen, en zal dit 14 dagen van tevoren aankondigen op de website van het Regionaal Energieloket en/of Groupcard. Wijzigingen gelden ook voor bestaande overeenkomsten. Als u de wijzigingen niet wenst te accepteren, kunt u binnen 7 dagen na de wijziging schriftelijk bezwaar maken. Indien Regionaal Energieloket akkoord gaat met u bezwaar, kunt u de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat de wijziging in werking treedt, tenzij er sprake is van wijzigingen van ondergeschikt belang of in het voordeel van u. Wij raden u aan om de actievoorwaarden (telkens) vóór het gebruik en validatie van een Kadokaart te raadplegen. 

33. Uw Gemeente is verplicht om richting het Ministerie van Binnenlandse Zaken te rapporteren over de inzet en verzilvering van de Kadokaarten. In het kader van deze rapportageverplichting kan (de accountant van) uw Gemeente bij Groupcard gegevens opvragen zoals het unieke adres waarop de maatregelen zijn besteld en informatie over de aangekochte artikelen. Indien deze gegevens door (de accountant van) uw Gemeente worden opgevraagd zijn wij verplicht deze gegevens te verstrekken. Gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan (de accountant van) uw Gemeente in het kader van rapportage over deze subsidieregeling (Regeling Reductie Energieverbruik). Gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, behalve indien u hiervoor afzonderlijk toestemming hebt gegeven.