Ga direct naar hoofdcontent

Actievoorwaarden cadeaubonnen RREW-regeling Regionaal Energieloket 

Inleiding

Regionaal Energieloket verstrekt u deze cadeaubon in het kader van de Regeling Reductie Energie Woningen (RREW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze regeling heeft als doel om op korte termijn CO2 besparing te realiseren in de gebouwde omgeving. Meer informatie over deze regeling kunt u hier vinden. Regionaal Energieloket verzorgt in opdracht van de gemeente (delen van) de uitvoering van de RREW regeling. Hieronder valt het opzetten van een cadeaubonnen systeem waarmee Inwoners bij een lokale retailer en/of webshop kleine energiebesparende maatregelen aan kunnen schaffen met een cadeaubon. 

Begrippen 

1. Gemeente: een Nederlandse gemeente die Regionaal Energieloket opdracht heeft gegeven om uitvoering te geven aan het opzetten van een cadeaubonnen systeem waarmee Inwoners bij een lokale retailer en/of webshop kleine energiebesparende maatregelen aan kunnen schaffen met een cadeaubon. 

2. Cadeaubon: een door Regionaal Energieloket uitgegeven bon die eenmalig recht geeft op een korting op kleine energiebesparende maatregelen bij aangesloten lokale retailers en/of webshops. 

3. Cadeauboncode: het unieke nummer / de tekstcode / barcode dat vermeld staat in de brief of e-mail die u als Inwoner heeft ontvangen. 

4. Inwoner: de natuurlijk persoon, zijnde bewoner van een bestaande woning binnen een (aan het Cadeaubonnensysteem van Regionaal Energieloket) deelnemende gemeente aan wie een cadeaubon is gezonden. 

Uw cadeaubon gebruiken 

5. De cadeaubon is uitsluitend te gebruiken bij de aan deze regeling deelnemende webshops en/of lokale retailers. Op regionaalenergieloket.nl/cadeaubon kunt u zien waar u uw cadeaubon kunt verzilveren. 

6. Uw cadeaubon is uitsluitend geldig voor gekochte producten en diensten waarvan is vastgesteld dat zij een energiebesparend effect hebben, wat blijkt uit de aanwezigheid van het product (of de productgroep) of de dienst op de ‘Productenlijst’ van Milieu Centraal. 

7. Een cadeaubon is uitsluitend inwisselbaar voor energiebesparende maatregel(en) en/of diensten die worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de Inwoner. Per adres kan maximaal 1 cadeaubon worden verzilverd .

8. De met de cadeaubon aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen, binnen de geldigheid van de cadeaubon, uiterlijk op 31 december 2022 te zijn aangebracht/uitgevoerd door/namens Inwoner. 

9. Indien u uw cadeaubon online besteedt dan verklaart u dat de met de cadeaubon bestelde producten alleen op het factuuradres worden gebruikt. 

10. U verklaart dat u de eigenaar-bewoner of huurder bent van de woning op het adres waarop u de producten bestelt (let op: voor bepaalde energiebesparende maatregelen kan, afhankelijk van de inhoud van uw huurovereenkomst, toestemming van de verhuurder nodig zijn ). 

Geldigheid 

11. De cadeaubon heeft een beperkte geldigheid. Uw cadeaubon heeft een geldigheid van 1 maand, na de dag waarop de cadeaubon door Regionaal Energieloket is uitgegeven. Eventuele waarde op de cadeaubon die aan het einde van deze geldigheidsduur nog resteert komt te vervallen en komt derhalve niet voor vergoeding, restitutie of terugbetaling in aanmerking.

12. De cadeaubon geeft recht op een vergoeding ter waarde van de gekochte goederen of diensten ter waarde van maximaal het bedrag dat op de cadeaubon benoemd wordt. Indien het totaalbedrag van de gekochte goederen hoger is dan de waarde van de cadeaubon, zal er slechts tot het maximumbedrag van de cadeaubon uitbetaald worden. 

13. De cadeaubon is niet overdraagbaar of aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld. 

14. Als producten worden geretourneerd waarbij (een deel van) de totale bestelling is betaald met een cadeaubon wordt bij retourneren geen geld teruggegeven. Producten kunnen enkel worden geruild voor andere Kleine Energiebesparende Maatregelen, voor zover passend binnen het budget van de specifieke Cadeaubon. Deze cadeaubon is niet in te wisselen voor geld of een tegoedbon. 

15. De cadeaubon is uitsluitend inwisselbaar en geldig voor producten die zijn gekocht bij een (web)winkel die in Nederland is gevestigd. 

Overig 

16. De Gemeente, Regionaal Energieloket en overige betrokken organisaties (en door hen aangewezen personen) behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de met de cadeaubon aangeschafte kleine energiebesparende maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en tot energiebesparing leiden. 

17. Indien de Kleine Energiebesparende Maatregelen en/of diensten niet zijn uitgevoerd is Inwoner verplicht het verzilverde cadeaubon bedrag terug te betalen aan Regionaal Energieloket. 

18. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen onbevoegd/oneigenlijk gebruik door derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het wissen), zal géén vergoeding plaatsvinden, óók indien Inwoner ten aanzien van het gebeurde geen verwijt te maken valt. In geval van diefstal dient de Inwoner dit kenbaar te maken bij het Regionaal Energieloket, opdat de betreffende cadeaubon kan worden gedeactiveerd. 

19. Er geldt per individuele deelnemende gemeente een vastgesteld subsidieplafond; indien dit plafond bereikt is, verliest de cadeaubon zijn waarde. In dat geval zal Inwoner geen vergoeding ontvangen. 

20. Indien een cadeaubon verloren of kwijt is, kan Inwoner de code opnieuw opvragen bij Regionaal Energieloket. Regionaal Energieloket behoudt het recht om hier controle op uit te voeren en te beoordelen of de aanvrager recht heeft op de cadeaubon volgens de richtlijnen van de RREW subsidieregeling. 

21. De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten, druk-, en zetfouten en interpretatie. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Regionaal Energieloket waarvan het besluit niet voor beroep vatbaar is. 

22. Het is niet toegestaan cadeaubon op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 

23. Regionaal Energieloket behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de cadeaubon(nen) voortijdig te beëindigen indien zij daar gegronde redenen voor heeft. Cadeaubonnen die op dat moment nog niet gebruikt (verzilverd) zijn komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 

24. Indien cadeaubonnen om welke reden dan ook niet (langer) voor terugbetaling / inwisseling in aanmerking komen, zal dit nimmer tot enige aansprakelijkheid van Regionaal Energieloket en/of de Gemeente leiden. 

25. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 

26. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en daarvan wordt zonodig aangifte gedaan, en leidt ertoe dat de cadeaubon/code ongeldig kan worden verklaard, zonder dat daarbij aanspraak kan worden gemaakt op een nieuwe cadeaubon/code. 

27. Regionaal Energieloket behoudt zich het recht om deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging of instemming vereist. Declarant wordt aangeraden om de actievoorwaarden (telkens) vóór het gebruik en validatie van een cadeaubon te raadplegen. 

28. Uw gemeente is verplicht om richting het Ministerie van Binnenlandse Zaken te rapporteren over de inzet en verzilvering van de cadeaubonnen. In het kader van deze rapportageverplichting kan (de accountant van) uw gemeente bij het Regionaal Energieloket gegevens opvragen zoals het unieke adres waarop de maatregelen zijn besteld en informatie over de aangekochte artikelen. Indien deze gegevens door (de accountant van) uw gemeente worden opgevraagd zijn wij verplicht deze gegevens te verstrekken. Gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan (de accountant van) uw gemeente in het kader van rapportage over deze subsidieregeling (Regeling Reductie Energieverbruik). Gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, behalve indien u hiervoor afzonderlijk toestemming hebt gegeven. 

29. U verklaart dat in het kader van bovenstaande uw bestelgegevens gedeeld worden met- en opgeslagen door het Regionaal Energieloket. Deze gegevens worden door Regionaal Energieloket uitsluitend gebruikt voor het bovenstaande doel. 

Vragen? 

Neem dan contact op via [email protected]